Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Speerpunten Vrijeschool Castricum

Vrijeschool Castricum biedt vrijeschoolonderwijs zoals het overal ter wereld gebeurt én met eigen speerpunten: bewegen, buitenonderwijs en muziek. Deze speerpunten zijn meegegeven door de ouders die de school hebben opgericht. Als jonge school zijn we nog volop bezig om de school en ons onderwijs vorm te geven. We sluiten aan bij datgene wat onze leerlingen vragen en maken gebruik van de mogelijkheden die de omgeving biedt. De situering van de school in Castricum dichtbij de duinen, het bos en het strand integreren wij dan ook in ons buitenonderwijs.


1. Buitenonderwijs


Het vrijeschoolonderwijs hecht veel waarde aan de wijsheid van de natuur en de dynamiek van de seizoenen. De seizoensgebonden jaarfeesten zorgen voor een besef van het jaarverloop en verbondenheid met de natuur. De unieke ligging nabij bos, duin en zee van vrijeschool Castricum nodigt uit om naar buiten te gaan. Tijdens het buiten zijn ervaren de kinderen de seizoenen, weersinvloeden, volgen ze de ontwikkelingen in de natuur en beleven ze wat er in de duinen, maar ook buiten op het plein allemaal aan biodiversiteit te zien, te horen en te proeven is.


Concreet betekent dit dat de kleuters dagelijks buitenonderwijs hebben, ook bij regen, wind en kou. Goede kleding is daarom erg belangrijk.
Alle klassen hebben elke woensdag buitendag waar onderwijs plaatsvindt in de natuur en over de natuur. Leerkrachten gebruiken de natuur van buiten om binnen in het klaslokaal de seizoenen zichtbaar te maken. Tijdens de heemkundeperiodes vanaf klas 1 maakt de natuur nadrukkelijk onderdeel uit van het lesprogramma. Rupsen ontpoppen zich onder de ogen van de leerlingen tot vlinders en de natuur biedt veel les- en spelmateriaal. Er wordt aandacht besteed aan het principe van de natuurlijke kringloop, waardoor leerlingen zich bewust worden van het feit dat we allen onderdeel zijn van een groot geheel. Juist in de huidige samenleving is dit een punt waar we extra aandacht aan besteden, omdat dit niet logischerwijze zichtbaar is in een omgeving waar alleen de mens de maat der dingen lijkt.


Met hulp van onze ouders is een schooltuin aangelegd waar tuinbouwlessen worden gegeven. Zaaien en oogsten, verzorgen, samenwerken, wroeten en spitten, geduldig afwachten en verrast worden door wat er tevoorschijn komt. Onze tuin biedt een enorm rijke onderwijsomgeving.


2. Beweging

Het ontwikkelen van de lichaamsgebonden zintuigen als een stabiel fundament is voorwaarde om goed te kunnen leren. In de kleuterklas gebeurt dat volop door het vormgegeven en vrije spel. In de onderbouw wordt dit proces voortgezet door middel van veel beweging tijdens de lessen. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat ontwikkelings- en leerstoornissen ontstaan doordat kinderen te weinig zinvol bewegen. In het vrijeschoolonderwijs zit de koppeling tussen bewegen en leren al van oudsher. In onze school werken we hier heel nadrukkelijk mee en zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden.


Om veel bewegen in de praktijk mogelijk te maken, is ruimte nodig. Kinderen zitten vanaf klas 1 niet op stoeltjes achter tafels, maar hebben een zitkussen en delen een houten bank. Met deze banken maken we verschillende opstellingen: een kring, een frontaal naar het schoolbord gerichte opstelling of losse groepjes. Er wordt ook een parcours van gebouwd vol hindernissen. Klimmen, balanceren, klauteren en glijden helpt kinderen aan te komen bij zichzelf, evenwicht te oefenen, samenwerken en gericht bewegen.

De vorm volgt de inhoud van de les en in een handomdraai is de klas omgebouwd door de kinderen zelf. De kinderen zitten nooit lang in dezelfde houding en met de bankjes aan de kant wordt er ook volop bewogen in de open ruimten in verschillende spel- en werkvormen.

Vanaf klas 4 verandert het meubilair naar krukken en zit-statafels die verrijdbaar zijn waardoor de opstelling makkelijk kan wisselen. Zo kunnen we tot aan klas 6 bewegend blijven werken.


Een bewegende klas maakt een vierkante klas rond; iedereen zit vooraan en kan elkaar zien en ervaren. Dit versterkt het groepsgevoel. De kinderen kijken niet alleen naar de leerkracht, maar ook naar elkaar. De bewegende klas stimuleert de creativiteit van de leerkracht in het gebruik van nieuwe werkvormen.


Tevens vergemakkelijkt het de overgang van de kleuterklas, waar vrij bewegen en spelen de norm is, naar klas 1 waar kinderen beginnen met het meer schoolse leren.


3. Muziekonderwijs

Muziek kan de wereld veranderen omdat het mensen kan veranderen. Muziek maakt slim en gelukkig en werkt verbindend. Samen harmonieus klinken, naar elkaar leren luisteren, een ritme vinden, bij je eigen stem blijven in een canon of meerstemmig lied; het zijn belangrijke ervaringen die in overdrachtelijke zin veel betekenen voor het leren en ontwikkelen in het verdere leven. In onze school wordt dagelijks gezongen, zowel in de eigen klas als met de klassen samen tijdens koorzang. Vanaf een bepaalde leeftijd krijgen de kinderen blokfluitles. Ons muziekonderwijs is volop in ontwikkeling nu ons team groeit met collega's die een muzikale achtergrond meebrengen.