Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Speerpunten Vrijeschool Castricum

Vrijeschool Castricum biedt vrijeschoolonderwijs zoals het overal ter wereld gebeurt. Wat dit inhoudt kan nagelezen worden op de pagina ‘Vrijeschool’ op deze website. Toch zullen we geen school worden als alle anderen. De school is voortgekomen uit een ouderinitiatief dat de school een aantal speerpunten heeft meegegeven die zij belangrijk vinden voor het onderwijs van hun kinderen. Als jonge school zijn we nog volop bezig om de school vorm te geven. Dat doen we met de leraren, leerlingen en ouders. Daarbij sluiten we aan bij datgene wat leeft onder de bewoners van Noord-Kennemerland en de mogelijkheden die de omgeving biedt. De situering van de school in Castricum dichtbij de duinen, het bos en het strand integreren wij dan ook in ons buitenonderwijs.


1. Buitenonderwijs


Het vrijeschoolonderwijs hecht veel waarde aan de wijsheid van de natuur en de dynamiek van de seizoenen. De seizoensgebonden jaarfeesten zorgen voor een besef van het jaarverloop en verbondenheid met de natuur. De unieke ligging nabij bos, duin en zee van vrijeschool Castricum nodigt uit om naar buiten te gaan. Tijdens het buiten zijn ervaren de kinderen de seizoenen, weersinvloeden, volgen ze de ontwikkelingen in de natuur en beleven ze wat er in de duinen, maar ook buiten op het plein allemaal aan biodiversiteit te zien, te horen en te proeven is.


Concreet betekent dit dat de kleuters dagelijks buitenonderwijs hebben, ook bij regen, wind en kou. Goede kleding is daarom erg belangrijk. Alle klassen hebben elke woensdag buitendag. Taal- en rekenonderwijs gebeurt ook in de natuur: letters kun je prima schrijven in het zand en rekenen kan met kastanjes of eikels. Levend stratego met breuken maakt rekenen tot een avontuur. Daarnaast geven lessen en jaarfeesten aanleiding om erop uit te trekken. Leerkrachten gebruiken de natuur van buiten om binnen in het klaslokaal de seizoenen zichtbaar te maken. Tijdens de heemkundeperiodes vanaf klas 1 maakt de natuur nadrukkelijk onderdeel uit van het lesprogramma. Rupsen ontpoppen zich onder de ogen van de leerlingen tot vlinders en de natuur biedt veel les- en spelmateriaal. Er wordt aandacht besteed aan het principe van de natuurlijke kringloop, waardoor leerlingen zich bewust worden van het feit dat we allen onderdeel zijn van een groot geheel. Juist in de huidige samenleving is dit een punt waar we extra aandacht aan besteden, omdat dit niet logischerwijze zichtbaar is in een omgeving waar alleen de mens de maat der dingen lijkt.


De komende jaren zullen we samen met leerlingen en ouders een schooltuin creëeren. Hierin kunnen leerlingen zaaien en oogsten, zich verheugen, geduld kweken, verzorgen, beschouwen, samenwerken, wroeten en spitten, ontdekken, teleurgesteld en verrast worden door wat de natuur hen biedt.


2. Beweging

Het ontwikkelen van de lichaamsgebonden zintuigen als een stabiel fundament, vormt een voorwaarde om goed te kunnen leren. In de kleuterklas gebeurt dat volop door het vormgegeven vrije spel. In de onderbouw wordt dit proces voortgezet door middel van veel beweging tijdens de lessen. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat ontwikkelings- en leerstoornissen ontstaan doordat kinderen te weinig zinvol bewegen. In het vrijeschool onderwijs zit de koppeling tussen bewegen en leren sowieso. Maar wij zouden dit graag nog meer uitgewerkt zien.


Om veel bewegen in de praktijk mogelijk te maken, is een grote vrije ruimte nodig. Kinderen zitten daarom niet langer op stoeltjes achter tafels, maar krijgen een eigen zitkussen en delen een houten bank. Met deze banken zijn verschillende opstellingen te maken. De dag start met een parcours van hindernissen waarin de evenwichtszin en de tastzin worden gestimuleerd. In dit parcours oefenen de kinderen samenwerken en gericht bewegen.


Vervolgens bepaalt de vorm en inhoud van de les de opstelling van het klaslokaal, een kring, een rij-opstelling of een groepsopstelling (zonne-opstelling). Bij alle drie de werkvormen blijven de kinderen de leerkracht van top tot teen zien. Meestal komen alle varianten voor in één periodeochtend waardoor de kinderen nooit lang in dezelfde houding zitten.


Een bewegende klas maakt een vierkante klas rond; iedereen zit vooraan en kan elkaar zien en ervaren. Dit versterkt het groepsgevoel. De kinderen kijken niet alleen naar de leerkracht, maar ook naar de andere kinderen. De Bewegende Klas stimuleert bovendien de creativiteit van de leerkracht in het gebruik van nieuwe werkvormen.


Tevens vergemakkelijkt het de overgang van de kleuterklas, waar vrij bewegen en spelen de norm is, naar de eerste schoolklas waar kinderen ‘ineens’ veel meer zitten,


3. Muziekonderwijs

Muziek kan de wereld veranderen, omdat het mensen kan veranderen. Muziek maakt slim en gelukkig en het is in staat mensen te verbinden. Het geeft betekenis aan een behoefte diep in ons hart. Vrijeschool Castricum wil dat ieder kind dit langdurig kan ervaren. Hiervoor hebben we muziek als speerpunt opgenomen in ons schoolbeleid. Naast het dagelijks zingen en fluiten in de klassen, willen we kinderen de mogelijkheid geven nog meer muziek te ontdekken. Er zijn steeds meer instrumenten in de school waarmee gewerkt wordt. Het muziekonderwijs zal de komende jaren verder vorm krijgen.