Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Veiligheid


De school moet een veilige plek zijn waar ieder zich welkom en op zijn gemak voelt, ongeacht geloof of overtuiging. Zowel de fysieke veiligheid als de sociale en psychologische veiligheid zijn daarom belangrijk. In een veilige omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en leerkrachten en ouders goed (samen)werken. Als school hebben we veel aandacht voor de sociale omgeving waarin ieder zichzelf kan zijn en waarin kinderen vertrouwen krijgen en elkaar vertrouwen geven.

Ons veiligheidsbeleid beschrijft hoe ons onderwijs hieraan bijdraagt en wat wij als school doen om zowel op het fysieke als sociaal-emotionele veiligheid te borgen. Dit staat kort beschreven in de schoolgids. Het veiligheidsplan is op school ter inzage beschikbaar.

Anti-pestbeleid


Een klas is een sociale gemeenschap. Door sympathie en antipathie, door waardering en conflict leren de kinderen omgaan met de verscheidenheid tussen mensen en wat het samendoen kan opleveren. Als er een sociaal onveilige situatie dreigt te ontstaan, wordt hierop ingesprongen. De Regenboogmethode biedt ons veel werkvormen die voorkomen dat het tot pesten komt. Bij pestsituaties zetten we de anti-pestmethode No Blame in. Deze methode richt zich op vormen van een sociale kring rond het gepeste kind bestaande uit verschillende kinderen waaronder de kinderen die pesten. In plaats van op zoek te gaan naar de schuldige, wordt ingezet op het herstellen en versterken van relaties en het stoppen van het pesten. Dit verloopt via een stappenplan dat beschreven is in ons anti-pestprotocol. Ons team heeft de NoBlame training gevolgd.

Veiligheidsmonitor en tevredenheidsonderzoek


We monitoren de sociale veiligheid onder leerlingen vanaf de 4e klas jaarlijks met de veiligheidsmonitor, een standaard vragenlijst die alle Ithaka-scholen gebruiken.

Elke twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder medewerkers en ouders.


Meldcode


Als onderwijsinstelling zijn wij medeverantwoordelijk voor het welzijn van onze leerlingen. We zijn wettelijk verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling of seksueel misbruik een melding te doen bij Veilig Thuis. Een melding gebeurt nadat alle stappen in de Meldcode zijn doorlopen. De eerste stap is altijd een gesprek met de ouders/betrokkenen.

Lees via deze link de gehele meldcode.


Bedrijfshulpverleners (BHV)

De fysieke veiligheid waarborgen we in onze school door voldoende geschoolde Bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Zo weten we hoe om te gaan met EHBO, ontruiming, brandpreventie en het veilig houden van onze fysieke omgeving. Er is een calamiteitenplan dat op basis van een risico-inventarisatie periodiek wordt geactualiseerd.