Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Basisschool Vrije school Castricum is de vrije school van Castricum en omstreken

Vrijspel
voor de
Beleving!

Vrijeschool

Wat is vrijeschoolonderwijs?

Op een vrijeschool leren kinderen hetzelfde als op een reguliere basisschool, maar dan méér. De vrijeschool biedt een breed onderwijspakket. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan reguliere vakken, maar ook aan vaardigheden zoals vreemde talen spreken, dansen, toneelspelen, zingen en schilderen. Kinderen komen veel buiten en werken regelmatig in de schooltuin.
De vrijeschool wil kinderen al die bagage meegeven zodat ze later van alle markten thuis zijn.
Leren met hoofd hart en handen staat centraal binnen het vrijeschoolonderwijs.
Alle verschillende vermogens van kinderen worden aangesproken in de vrijeschool, zodat ieder kind zijn kwaliteiten optimaal kan benutten.


In principe is vrijeschoolonderwijs geschikt voor elk kind dat voor basisonderwijs is geïndiceerd.Waarom vrijeschoolonderwijs

Vrijeschoolonderwijs is een prachtige veelzijdige vorm van onderwijs die aansluit bij de behoeften en ontwikkeling van het kind.
Steeds meer ouders, ook uit de niet antroposofische hoek, kiezen voor vrijeschoolonderwijs vanwege het brede curriculum en de persoonlijke aandacht voor het kind. Op een vrijeschool krijgen kinderen vaak weer zin om te leren. En wat is er nu mooier dan dat?Vrij maar niet vrijblijvend

De naam vrijeschool betekent niet dat de kinderen maar wat aan kunnen rommelen of zelf mogen bepalen wat zij willen leren, maar duidt erop dat elk kind de vrijheid krijgt om op zijn eigen manier te leren. Dit doel rechtvaardigt de naam vrijeschool.
Kinderen krijgen een duidelijk structuur aangeboden. De docenten zijn binnen bepaalde kaders vrij om lesstof en professionaliteit te ontwikkelen. Dat zorgt voor wakkere, gemotiveerde en leergierige docenten.Ritme en lesprogramma

Op de vrijeschool is een vooraf vastgesteld leerplan.
Elke dag heeft een vast ritme. De kleuterklassen krijgen de lesstof aangeboden volgens een vast weekprogramma.
Er wordt van uitgegaan dat kleuters leren door te doen. In alle lessen is er beweging. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat een kind de lessen begrijpt, maar ook dat het er volop actief mee bezig is. Er wordt daarom met handen en voeten gewerkt. Klappen, lopen, dansen en springen horen thuis in de les. Er wordt bijvoorbeeld lopend gerekend, en om taallessen eigen te maken wordt er geklapt.


Dit bewegen bevordert de gezondheid. Bovendien komen door beweging van het hele lichaam fijne verbindingen in de hersenen, de synapsen, tot stand. Met het negende, tiende jaar zijn de hersenen voorlopig volgroeid. Recente publicaties uit de neurowetenschap tonen aan dat het brein niet alleen te maken heeft met de intelligentie, maar ook met het gedrag. De hersenfunctie is afhankelijk van de lichaamsmotoriek. Daarom zijn motorische oefeningen een belangrijk onderdeel van de les.


Voor groei is warmte nodig. Een baby groeit goed als hij met liefde wordt omringd. Voor het onderwijs geldt dit evenzeer. Als een kind vol overgave, enthousiasme, betrokkenheid en eerbied de lessen in zich op kan nemen, dan wordt het letterlijk warm.
Het kind is volop betrokken als het leert hoe het zèlf iets kan verzinnen en maken. Brood bakken, tekenen, een verhaal schrijven, toneelspelen, de klas opmeten, een krant maken, fluitspelen, sommen verzinnen, enz. Vooral als je dit samen met anderen doet, wordt de beleving van de eigen creativiteit dubbel zo sterk. Als er enthousiasme is, dan is er warmte.Thema’s en jaarfeesten

De lesstof sluit aan bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.
Binnen elke dag worden inspanning en ontspanning met elkaar afgewisseld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ritme van het jaar. Er is aandacht voor de natuur en haar seizoenen en voor een aantal jaarfeesten. Denk hierbij aan o.a. Palmpasen, Sint Maarten, Kerstmis en Sint Nicolaas. Deze feesten worden binnen de school met elkaar gevierd.Toetsing en leerlingrapportage

De vrijeschool maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem en de kinderen maken (Boom) toetsen. Omdat de kinderen nog veel meer vaardigheden aangeleerd krijgen dan de standaard vaardigheden binnen het basisonderwijs, worden er vaak aparte getuigschriften afgegeven en wordt de gehele ontwikkeling van het kind met de ouders besproken.Kwaliteit van vrijeschoolonderwijs

De kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs wordt niet alleen gemonitord door het Ministerie van Onderwijs. Ook het bestuur dat uiteindelijk de leiding van de school op zich neemt, zal de onderwijskwaliteit van school garanderen. Tevens zal de school onderdeel gaan uitmaken van de vereniging van vrijescholen en al haar speerpunten onderschrijven.Vervolgonderwijs


De vrijeschool wil kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar hun ook leren inzien hóe ze tot een eigen gedachte, een eigen oordeel kunnen komen. De weg naar het trekken van een conclusie is belangrijker dan de conclusie zelf. Kinderen leren bijvoorbeeld wat een standpunt is en een mening. Ze leren ook de feiten nauwgezet en objectief te beschrijven. Nadenken en zelfstandig oordelen is meer dan kennis kunnen reproduceren. De maatschappij verandert snel. Wat vandaag nieuw is, is morgen verouderd. Mensen die creatief hebben leren denken, zijn op deze ontwikkelingen voorbereid.


De overstap van een vrije basisschool naar een reguliere middelbare school verloopt doorgaans zonder problemen.
In deze regio wordt vrij middelbare schoolonderwijs onder andere aangeboden in Haarlem, Bergen en Amsterdam.Uitstroomgegevens

Van de reguliere basisschool gaat, landelijk gezien, 40% naar de HAVO en het VWO, en 60% naar het VMBO.
Vanuit de vrijeschool gaat 60% van de leerlingen naar HAVO/VWO en 40% naar het VMBO.
zie voor meer gegevens: www.watisdevrijeschool.nlKennis maken met een vrije school

Er worden regelmatig inloopochtenden en open dagen georganiseerd. Daarnaast worden er met zekere regelmaat markten georganiseerd die vrij toegankelijk zijn. De manier om eens vrijblijvend sfeer te snuiven op een vrijeschool in de buurt.


Bron van bovenstaande informatie: www.watisdevrijeschool.nl


Meer informatie over vrijeschoolonderwijs is te vinden op onder andere: