Aanmelden

Omdat het belangrijk is dat iedereen een goed beeld heeft van Vrijeschool Castricum en het onderwijs dat wij aanbieden, willen we iedereen die interesse heeft van harte uitnodigen om vanaf september in de school te komen kijken.

Iedere maand is er gelegenheid voor belangstellenden om de open informatieochtend te bezoeken. U kunt dan tijdens een schooldag de klassen bezoeken, waarbij de coördinator of een ouder van de school u meer vertelt over de visie en de achtergronden van ons onderwijs. Ook de directeur staat u te woord om vragen te beantwoorden. In dit eerste contact wordt aangegeven wat de plaatsingsmogelijkheden zijn. Voor nieuw aangemelde leerlingen geldt een aannameprocedure, aan de hand daarvan wordt bekeken of het kind kan worden toegelaten.

Aanname kleuters

Uw kunt uw kind – vanaf drie jaar – voor Vrijeschool Castricum vooraanmelden door op de informatieochtenden uw interesse kenbaar te maken, door het invullen van het vooraanmeldingsformulier. Uw kind wordt dan – al dan niet op de wachtlijst – geplaatst in een van de kleuterklassen. Zo’n acht weken voordat uw kind vier jaar wordt, zult u worden uitgenodigd door de kleuterjuf om langs te komen op school voor een kennismakingsgesprek. Het doel van het gesprek is de specifieke kenmerken van het kind door te spreken, het kind te leren kennen en de regels, gewoontes en gebruiken van de klas door te spreken. De kleuterleidster observeert tijdens het gesprek het kind. Heeft de kleuterleidster nadere vragen over de ontwikkeling van het kind, dan wordt dit met de intern begeleider besproken. Zo nodig wordt door de intern begeleider contact opgenomen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. De ouders moeten hiervoor toestemming geven.

De bevindingen worden aan de schoolleiding voorgelegd, die aan de hand daarvan beslist. Als er positief besloten wordt, ontvangt u van de administratie het definitieve inschrijfformulier; deze kunt u ingevuld weer op school inleveren of via de post versturen.

Als een kind vanwege ontwikkelingsproblematiek of handicap niet bij ons geplaatst kan worden, zal de school samen met u zoeken naar een geschikte school.

Veel kleuters starten met een schoolweek van vier dagen. De rustdag kan in overleg met de juf worden gekozen. Vanaf vijf jaar, als de kinderen leerplichtig zijn, zullen ze vijf dagen in de week naar school gaan.

Aanname procedure leerlingen van 5 jaar en ouder (zij-instromers)

Ouders van zij- instromende leerlingen worden met hun kind uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een Informatieochtend. Vervolgens gaat de directeur met de ouders in gesprek en hoort graag de motivatie rondom de overstap naar Vrijeschool Castricum, om daarna – met instemming van de ouders – contact op te nemen met de huidige basisschool om informatie over deze leerling in te winnen. Hierna overlegt de directeur met de leerkracht en als er geen belemmeringen vooraf zijn, wordt het kind uitgenodigd een week mee te draaien in de klas. U wordt als ouders binnen vier weken na het gesprek op de hoogte gesteld of uw kind al dan niet geplaatst is.

Het aantal door ons op te nemen leerlingen met een zorgvraag is beperkt. Dit is ook sterk afhankelijk van de grootte en de samenstelling van betreffende klas en de mogelijkheden van de klassenleerkracht. In enkele gevallen verzoeken wij de ouders (soms tijdelijk) zelf te zorgen voor extra ondersteuning buiten school. Voor leerlingen met een extra zorgvraag geldt een apart traject.