Aanmelden

Omdat het belangrijk is dat iedereen een goed beeld heeft van Vrijeschool Castricum en het onderwijs dat wij aanbieden, willen we iedereen die interesse heeft van harte uitnodigen om vanaf september in de school te komen kijken.

Iedere maand is er gelegenheid voor belangstellenden om de open informatieochtend te bezoeken. Je kunt dan tijdens een schooldag de klassen bezoeken, waarbij de directeur of kwartiermaker van de school je meer vertelt over de visie en de achtergronden van ons onderwijs. In dit eerste contact wordt aangegeven wat de plaatsingsmogelijkheden zijn. Voor nieuw aangemelde leerlingen geldt een aannameprocedure, aan de hand daarvan wordt bekeken of het kind kan worden toegelaten.

Aanname kleuters

Je kunt je kind voor Vrijeschool Castricum vooraanmelden door het sturen van een mail met de gegevens van je kind(eren) naar administratie@vrijeschoolcastricum.nl. Je kind wordt dan – al dan niet op de wachtlijst – geplaatst in een van de kleuterklassen. Bij de plaatsingslijst wordt gekeken naar het moment van vooraanmelden – de ouders die het ouderinitiatief al steunden door een vooraanmelding hebben voorrang bij plaatsing, omdat zonder hun belangstelling de school niet gestart had kunnen worden. Ook hebben broertjes/zusjes van oudere kinderen die al op school zitten voorrang.

Zo’n drie maanden voordat je kind vier jaar wordt, zul je worden uitgenodigd door de kleuterjuf om langs te komen op school voor een kennismakingsgesprek. Het doel van het gesprek is de specifieke kenmerken van het kind door te spreken, het kind te leren kennen en de regels, gewoontes en gebruiken van de klas door te spreken. De kleuterleerkracht observeert tijdens het gesprek het kind. Heeft de kleuterleidster nadere vragen over de ontwikkeling van het kind, dan wordt dit met de intern begeleider of remedial teacher besproken. Zo nodig wordt door de intern begeleider/remedial teacher contact opgenomen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. De ouders moeten hiervoor toestemming geven.

De bevindingen worden aan de schoolleiding voorgelegd, die aan de hand daarvan beslist. Als er positief besloten wordt, ontvang je  van de administratie het definitieve inschrijfformulier; deze kan ingevuld weer op school ingeleverd of via de post verstuurd.

Als een kind vanwege ontwikkelingsproblematiek of handicap niet bij ons geplaatst kan worden, zal de school samen met jou zoeken naar een geschikte school.

Veel kleuters starten met een schoolweek van vier dagen. De rustdag kan in overleg met de juf worden gekozen. Vanaf vijf jaar, als de kinderen leerplichtig zijn, zullen ze vijf dagen in de week naar school gaan.

Aanname procedure leerlingen van 5 jaar en ouder (zij-instromers)

Ouders van zij- instromende leerlingen worden met hun kind uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een Informatieochtend. Vervolgens gaat de directeur met de ouders in gesprek en hoort graag de motivatie rondom de overstap naar Vrijeschool Castricum, om daarna – met instemming van de ouders – contact op te nemen met de huidige basisschool om informatie over deze leerling in te winnen. Hierna overlegt de directeur met de leerkracht en als er geen belemmeringen vooraf zijn, wordt het kind uitgenodigd een week mee te draaien in de klas. Jullie  als ouders worden binnen vier weken na het gesprek op de hoogte gesteld of je kind al dan niet geplaatst kan worden. Het daadwerkelijk instromen in de klas gebeurt altijd na de eerstvolgende vakantie.

Het aantal door ons op te nemen leerlingen met een zorgvraag is beperkt. Dit is ook sterk afhankelijk van de grootte en de samenstelling van betreffende klas en de mogelijkheden van de klassenleerkracht. In enkele gevallen verzoeken wij de ouders (soms tijdelijk) zelf te zorgen voor extra ondersteuning buiten school. Voor leerlingen met een extra zorgvraag geldt een apart traject.